LCD/OLED Sự lưu hành

LCD/OLED물류
LCD/OLED sản xuất Line Glass Cassette, Mask thiết bị tự động hóa vật liệu Rackmaster, OHS/OHCV, Stocker, AGV Đang giao hàng. Đang tự phát triển phần mềm softenergy để quản lý lưu động toàn bộ lưu lượng nước, lượng bán nguyệt Simulation, Stocker luồng khí Simulation, Rackmater Robot Thông qua việc phân tích ứng Đang thu thập độ tin cậy.

OHS/OHCV

Rack Master kết hợp trang thiết bị công bằng với & khác nhau Rack Master với Glass Cassette uốn người nào , cố định lái xe RAIL hình dạng

OHS/OHCV
OHS/OHCV
  • Loading/Unloading : ROBOT & Stage Align
  • Align độ chính xác : 1mm
  • Load trọng lượng : 1,500kg (User Order)
  • tốc độ : 3m/s (User Order)
  • vật vận chuyển : LCD/OLED Cassette
  • POWER : Contactless Power Supply
  • Clean Class : Class10@0.1㎛
  • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line