LCD/OLED Sự lưu hành

LCD/OLED물류
LCD/OLED sản xuất Line Glass Cassette, Mask thiết bị tự động hóa vật liệu Rackmaster, OHS/OHCV, Stocker, AGV Đang giao hàng. Đang tự phát triển phần mềm softenergy để quản lý lưu động toàn bộ lưu lượng nước, lượng bán nguyệt Simulation, Stocker luồng khí Simulation, Rackmater Robot Thông qua việc phân tích ứng Đang thu thập độ tin cậy.

vật giá chính thức

MASK dành cho việc gửi trả lại In-Line System
Mask Unpacking, Packing, De-Mounter, Rotator & Flipper

Mask Rotater & Flipper
Mask Rotater & Flipper
 • Mask của chiều rộng/chiều dài/mặt trước/mặt sau thiết bị dùng để chuyển hướng
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask
 • Align độ chính xác : 0.2 mm
 • Load : 5.5G, 6G, 8G Mask
 • Load trọng lượng : 60kg
 • Loading/Unloading : 15 Axis Robot & Turn Lifter
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
Mask Unpacking
Mask Unpacking
 • Tự động Mask Case dù là open Sau đó thì gỡ mặt nạ ra, Line trang bị với
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask
 • Align độ chính xác : 0.2 mm
 • Load : 5.5G, 6G, 8G Mask/Mask Case
 • Load trọng lượng : Mask 60Kg, Case 90Kg
 • Loading/Unloading : 19 Axis Robot & Turn Lifter
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
Mask Packing
Mask Packing
 • sự hoàn thành Mask tự động Case thiết bị để vào trong
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask
 • Align độ chính xác : 0.2 mm
 • Load : 5.5G, 6G, 8G Mask/Mask Case
 • Load trọng lượng : Mask 60Kg, Case 90Kg
 • Loading/Unloading : 19 Axis Robot & Turn Lifter
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
Mask De-mounter
Mask De-mounter
 • Mask dính chặt vào Pellicle trang bị tháo vật gì Align độ chính xác : 1mm
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask
 • Align độ chính xác : 0.2 mm
 • Load : 5.5G, 6G, 8G Mask
 • Load trọng lượng : 60Kg
 • Loading/Unloading : 15 Axis Robot & Turn Lifter
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line