hóa chất thuốc lưu hành

반도체 물류
200mm Cassette, 300mm Foup thiết bị tự động hóa vật liệu Stocker, OHS/OHT, Rail system, AGV Đang giao hàng. Nói tóm lại, người ta đang áp dụng phần mềm tự phát triển để kiểm soát lượng động vật lưu động và điều khiển nó Simulation, Stocker luồng khí Simulation Thông qua việc này chúng tôi đang nâng cao độ tin cậy đối với sản phẩm.

Rail system

OHT/OHS Đường di chuyển để mở trần nhà system

Rail system
Rail system
  • đối tượng được sử dụng : Rail hình lái xe Vehicle (OHT/OHS)
  • sự hình thành : AL Rail, Contactless Power Cable
  • Type : Straight, Curve, Branch, Double Branch
  • nơi sử dụng chính : 300mm bán dẫn sự sản xuất Line(Class 100)
    Sản xuất ra đĩa trần Line